Jak osiągnąć EFEKT SOMAT?

Krok po kroku przeprowadzimy Cię przez poszczególne etapy tworzenia
i udostępniania pracy konkursowej, tak, by jak najlepiej odzwierciedlała Twój EFEKT SOMAT.

Zasada 1

1. Zmywanie trwa?

A może czyste i błyszczące naczynia są już na swoim miejscu? Na pewno! To idealny moment na relaks i przyjemności! Uchwyć w obiektywie tę chwilę.
Zasada 2

2. Zrób zdjęcie, na którym widać EFEKT SOMAT

PSTRYK! Ważne, by zdjęcie zrobione telefonem, było wykonane w poziomie. Zobaczysz, finalnie będzie lepiej prezentowało się w ramce.
Zasada 3

3. Wybierz 1 z 4 ramek

Przejdź do zakładki MÓJ EFEKT SOMAT i wybierz 1 z 4 ramek. Każda z nich w odmienny sposób podkreśla EFEKT SOMAT: z rodziną, przyjaciółmi, na świeżym powietrzu bądź chwile tylko dla Ciebie. Kliknij w ramkę najbardziej pasującą do Twojego zdjęcia.
Zasada 4

4. Dodaj i zapisz zdjęcie

Teraz najedź "plusik" i dodaj zdjęcie. Koniecznie kliknij przycisk ZAPISZ!
Zasada 5

5. TWOJA GALERIA

Zgłoszenie znajduje się w TWOJEJ GALERII. Jeśli zdjęcie prezentuje się dobrze, najedź na ikonkę Facebooka, by podzielić się swoim EFEKTEM SOMAT.
Zasada 6

6. Dodaj #MOJEFEKTSOMAT

Jesteś już na Facebooku? W opisie pracy konkursowej napisz kilka słów, które obrazują Twój EFEKT SOMAT, dodaj też #MOJEFEKTSOMAT. Pamiętaj, udostępnij post publicznie, by jak najwięcej osób mogło poznać Twój EFEKT SOMAT.

Przycisk - Stwórz efekt Somat

Dziękujemy za Twoje zgłoszenie i zachęcamy do dodawania kolejnych zdjęć
EFEKTEM SOMAT.

REGULAMIN KONKURSU
"Mój efekt Somat"

§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

1) „Organizator” - BUZZ MEDIA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 000561649, NIP: 5213698694, REGON: 361706766, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bukowińskiej 22 lok. 12B (kod: 02-703);

2) „Konkurs” - konkurs z dziedziny sztuki fotografii, przewidziany niniejszym regulaminem;

3) „Okres trwania konkursu” - okres od dnia 1 października 2018 r. do 19 października 2018 r.

4) „Komisja konkursowa” - komisję, w skład której wchodzą osoby powołane przez Organizatora. Organizator jest uprawniony do podania składu komisji konkursowej do publicznej wiadomości. Komisja konkursowa wyłania ze swojego grona przewodniczącego i obraduje w przyjętym przez siebie trybie. Członkowie Komisji konkursowej mogą kierować się dowolnie obranymi kryteriami; obrady Komisji konkursowej są tajne, a jej decyzje ostateczne. Wyniki obrad komisji podaje do publicznej wiadomości Organizator.

§ 2.
Przebieg konkursu

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które:

1) ukończyły 18 rok życia,

2) mają pełną zdolność do czynności prawnych,

3) mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski,

4) posiadają funkcjonujący profil prywatny (dostępny publicznie) w serwisie Facebook (dalej: „profil Facebook”),

5) wykonają zdjęcie obrazujące w twórczy sposób „efekt Somat”, tj. przedstawienie sposobu spędzania wolnego czasu, uzyskanego dzięki używaniu produktów Somat (dalej: „Praca konkursowa”),

6) w okresie trwania konkursu zarejestrują się na stronie www.efektsomat.pl, a następnie dokonają opracowania Pracy konkursowej za pomocą dostępnej na w/w stronie aplikacji (dodanie ramki) po czym pobiorą opracowaną w powyższy sposób Pracę konkursową (dalej: „Finalna Praca konkursowa”)

7) w okresie trwania konkursu umieszczą na profilu Facebook Finalną Pracę konkursową, a następnie opatrzą ją oznaczeniem (hashtagiem): #mojefektsomat,

8) wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z § 5.

2. Zgłoszone do Konkursu Prace konkursowe nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem, godzić w dobre obyczaje, w uczucia innych osób, a także muszą być autorstwa Uczestnika Konkursu i nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych. Prace konkursowe uznane przez Organizatora za niespełniające powyższych kryteriów zostaną wykluczone z konkursu.

3. Uczestnik oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym z tytułu majątkowych praw autorskich do Pracy konkursowej oraz że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich.

4. Praca Konkursowa nie może stanowić utworu zależnego, w tym przeróbki, adaptacji lub innego opracowania w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani kompozycji innych utworów.

5. W Pracy Konkursowej mogą zostać wykorzystane inne utwory pod warunkiem, że Uczestnik jest uprawniony do włączenia tych utworów do Pracy Konkursowej oraz do rozporządzania tymi utworami w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie.

6. Niedozwolone jest w ramach Konkursu dostarczanie przez Uczestnika treści, w tym Prac Konkursowych o charakterze bezprawnym, naruszającym prawo lub dobre obyczaje, w tym w szczególności:

1) zawierających treści obsceniczne lub wulgarne;

2) nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażające uczucia religijne lub bezwyznaniowość;

3) godzących w dobra osobiste Organizatora, producenta produktów Somat lub osób trzecich, w tym naruszających prawo do wizerunku osób trzecich;

4) naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa autorskie lub prawa pokrewne;

5) promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych;

6) spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego Organizatora;

7) promujących produkty lub usługi inne, niż oferowane przez producenta produktów Somat; zawierających antyreklamę produktów Somat lub Organizatora.

7. Praca Konkursowa powinna być stworzona wyłącznie na potrzeby niniejszego Konkursu. Oznacza to, że Praca Konkursowa nie może być zgłoszona wcześniej ani później do innego konkursu, akcji promocyjnej ani innego działania promocyjnego.

8. Uczestnik potwierdza, że osoby, których wizerunek został wykorzystany w zgłoszonej Pracy konkursowej wyraziły zgodę na jego rozpowszechnianie.

9. Uczestnikiem konkursu jest osoba, która spełni wymagania stawiane w ustępach powyższych. Do wzięcia udziału w konkursie nie jest wymagane żadne dodatkowe oświadczenie woli. Uczestnik spełniając wymagania, o których mowa w ust. 1, w szczególności opatrując Pracę konkursową hashtagami #mojefektsomat deklaruje chęć udziału w Konkursie i akceptuje niniejszy regulamin.

§ 3.
Nagrody i ich przyznawanie

1. Po zakończeniu okresu trwania konkursu Komisja wyłoni 25 Zwycięzców – autorów Finalnych Prac konkursowych, które w najciekawszy i najładniejszy sposób przedstawią efekt SOMAT.

2. Każdy ze Zwycięzców otrzyma Nagrodę: zestaw produktów marki SOMAT.

3. Lista zwycięzców będzie ogłoszona po zakończeniu okresu trwania konkursu na fanpage’u Rekomenduj.to na Facebooku. Każdy zwycięzca ma prawo tylko do jednej Nagrody.

4. Zwycięzcy konkursu zobowiązani są podać Organizatorowi adres, na który zostanie przesłana nagroda - nie później niż wciągu 14 dni od dnia skontaktowania się z nimi za pośrednictwem serwisu Facebook lub Instagram, pod rygorem odmowy wydania nagrody. Adres do wysyłki musi znajdować się na terytorium Polski.

5. Zwycięzca nie może wymienić nagrody na ekwiwalent pieniężny, a także przenieść praw do jej odbioru na osoby trzecie.

6. Nagrody są zwolnione z podatku w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 4.
Postanowienia szczególne

1. Uczestnik wyraża zgodę na upublicznianie przez Organizatora loginu jakim posługuje się w serwisie Instagram/Facebook

2. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji, z prawem udzielania sublicencji osobom trzecim, na korzystanie z Pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworów, w tym m.in. drukiem, na taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, na wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

2) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworów; w szczególności w ramach publikacji w magazynie Avanti,

3) nadawanie i reemitowanie, w tym wielokrotne nadawanie i reemitowanie radiowe i telewizyjne we wszystkich formach i formatach, zarówno płatnych jak i bez opłaty, z zastosowaniem technologii analogowej i cyfrowej, za pomocą sieci radiofonii lub telewizji naziemnej, satelitarnej, kablowej oraz w sieciach telekomunikacyjnych, w tym w sieciach szerokopasmowych, włączając w to ADSL, DSL i podobne, oraz na platformach cyfrowych naziemnych i satelitarnych;

4) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, wprowadzanie do własnych baz danych i przechowywanie w archiwach i pamięci komputerowej, a także udostępnianie w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych, wielokrotne przekazy on line w sieci internetowej, zarówno symultanicznie jak i niesymultanicznie w ramach programów telewizyjnych, jak i poza programami, video on demand, pay- per-view, na indywidualne życzenie użytkownika sieci w miejscu i czasie przez niego wybranym, zarówno w technice downloading jak i streaming, z zastosowaniem odbiorników różnego typu, np. komputerów osobistych stacjonarnych i przenośnych, telefonów komórkowych, palmtop, handheld devices, set-top- box, PVR, itp.;

5) wielokrotne przekazy w sieciach telefonii mobilnej z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii, np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych. - również w zakresie promocji i reklamy Organizatora lub producenta produktów Somat Licencja udzielona zostaje na okres 5 lat od daty umieszczenia określonej fotografii lub wpisu i obejmuje terytorium całego świata.

3. Uczestnik Konkursu wyraża w szczególności zgodę na bezpłatne wykorzystanie przesłanego zdjęcia na stronie internetowej www.efektsomat.pl.

4. Osoby które dokonają zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie w sposób niezgody z postanowieniami Regulaminu lub nie spełnią wymagań dotyczących uczestnictwa w Konkursie, nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie. Wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie), mające na celu nieuczciwe wpływanie na wynik Konkursu, są zabronione. Organizator ma prawo pozbawić prawa uczestnictwa w Konkursie Uczestnika, który uchybi powyższym obowiązkom lub zakazowi.

5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub producenta produktów Somat a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

§ 5.
Dane osobowe

1. Administratorem powierzonych przez Uczestnika danych osobowych będzie BUZZ MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 000561649, NIP: 5213698694, REGON: 361706766, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bukowińskiej 22 lok. 12B (kod: 02-703), e-mail: kontakt@buzzmedia.pl.

2. Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu objętego niniejszym regulaminem.

3. Udzielenie przez Użytkownika zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do właściwej realizacji celów, o których mowa w ust. 2.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, udzielona poprzez zaznaczenie poniższego okienka. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO).

5. Dane Użytkownika mogą być przechowywane na serwerze znajdującym się w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA), Administrator gwarantuje jednak zachowanie ich bezpieczeństwa na poziomie wynikającym z RODO.

6. Dane będą przetwarzane przez czas nieokreślony, tj. przez czas prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, chyba że Użytkownik wcześniej zrezygnuje z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

7. Użytkownik uprawniony jest do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma nadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

8. Użytkownik jest nadto uprawniony do wniesienia skargi na niezgodnie z prawem przetwarzanie danych - do Urędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, e-mail: iod@uodo.gov.pl

9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane mogą posłużyć do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w celu zachowania dotychczasowych ustawień, przechowywania udzielonych informacji oraz dostarczania anonimowych informacji do aplikacji osób trzecich.

10. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie powierzonych danych zgodnie z ustępami powyższymi, przy czym zgoda udzielona jest poprzez opatrzenie Pracy konkursowej oznaczeniem (hashtagiem): #mojefektsomat. Cofnięcie zgody odbywa się przez usunięcie tego oznaczenia.

§ 6.
Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących niewykonania lub nierzetelnego wykonania przez Organizatora lub Komisję konkursową świadczeń określonych niniejszym regulaminem, Uczestnik konkursu jest uprawniony do złożenia Organizatorowi reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@buzzmedia.pl

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania a odpowiedź wysłana za pośrednictwem poczty e-mail na adres, z którego wysłano zgłoszenie reklamacyjne.

3. W przypadku uwzględnienia reklamacji Organizator lub Komisja konkursowa na wniosek Organizatora zmieniają swoją decyzję. O podjętej decyzji Organizator lub Komisja konkursowa informują poprzez serwis Facebook lub Instagram.

Pobież regulamin - regulamin.pdf